riyogems.wordpress.com
Rose Quartz Gemstone, Faceted cut, Pear Shape, 1 Pc, Natural Rose Quartz, 9×13 mm, jewellery stone, Pear Rose Quartz, gemstone tools
2.99 USD, by RiyoGems via Etsy