riyogems.wordpress.com
Rose Quartz Gemstone, Faceted cut, Pear Shape, 1 Pc, Natural Rose Quartz, 7×10 mm, stone for jewellery, Pear Rose Quartz, jewellery
1.99 USD, by RiyoGems via Etsy