riyogems.wordpress.com
Crystal Quartz Gemstone, Cabochon cut, Round Shape, 1 Pc, Natural Crystal Quartz, 6×6 mm, Loose gemstone, Round Crystal Quartz
2.99 USD, by RiyoGems via Etsy