riyogems.wordpress.com
Crystal Quartz Gemstone, Cabochon cut, Round Shape, 1 Pc, Natural Crystal Quartz, 5×5 mm, Loose gemstone, Round Crystal Quartz
1.99 USD, by RiyoGems via Etsy