riyogems.wordpress.com
Amethyst Bracelet, sterling silver Bracelet, Amethyst Silver Bracelet, chunky silver bracelet, Purple Bracelet, Amethyst Gemstone Bracelet,
109.99 USD, by RiyoGems via Etsy