riyogems.wordpress.com
Amethyst Bracelet, 925 sterling silver Bracelet, Amethyst Silver Bracelet, gemstones bracelet, Purple Bracelet, Amethyst Gemstone Bracelet,
44.99 USD, by RiyoGems via Etsy