riyogems.wordpress.com
Garnet Bracelet, 925 sterling silver Bracelet, Garnet Silver Bracelet, handmade Bracelet, Red Bracelet, Garnet Gemstone Bracelet,
49.99 USD, by RiyoGems via Etsy