riyogems.wordpress.com
Multi Gemstone Silver Jaipur Silver Ring Band Sz 9 Srmul9-52046
39.99 USD, by RiyoGems via Etsy