ritaudina.com
Conservació de fotografies gelatino-argèntiques en paper
La major part de fotografies que ens arriben en blanc i negre són de paper. Com són i quins danys solen tenir? Exemples de restauracions i com conservar-les.