riolamwritings.com
Một vài bài học gần đây - Rio Lam
1. Không tranh cãi với người đấu tranh vì chính nghĩa. Nếu họ đúng, bây giờ mình cãi, sau này vỡ lẽ ra thì thẹn lắm. Nếu họ sai mà không biết đang sai, kệ họ, chính nghĩa bịt tai họ rồi, có gào họ cũng không nghe. Nếu họ biết đang sai nhưng vẫn oang oang vì chính nghĩa, tránh xa là tốt nhất, hẳn có mục đích gì đó không nên dây vào. Mỗi người có một lý tưởng riêng, một khung chuẩn đạo đức và văn hoá riêng. Cá nhân tôi nghĩ bạn chỉ có thể chứng…