rekhasahay.wordpress.com
Happy Shivratri – marriag anniversary of Shiv-Parvati!!
शुभ शिवरात्रि Maha Mrityunjaya Mantraॐ त्र्यं॑बकं यजामहे सु॒गन्धिं॑ पुष्टि॒वर्ध॑नम् । उ॒र्वा॒रु॒कमि॑व॒ बन्ध॑नान् मृ॒त्योर् मु॑क्षीय॒ माऽमृता॑त् । Om Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti-Vardhanam U…