realelvish.net
Avon giñ *golthad
I won’t teach you.