rajenjani.in
Raag Bhairav
Aaroh: S r~ G M, P d~, N S’ Avroh: S’ N d~, P M G, r~, S Pakad: S, G, M P, d, P Vaadi: d (Komal Dhaivat) Samvaadi: r (Komal Rishabh) Aandolit: d~ (Komal Dhaivat), r~ (Komal Rishabh) Meend: M↘r (Mad…