rajenjani.in
Narayani Stuti
AUM नारायणि स्तुति Narayani Stuti देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य । प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥१॥ Devi Prapannaarti-Hare Prasiida Prasiida Maatar-J…