raigad.wordpress.com
शिवाजी राजे – साहूकार म्हणजे राज्याची व राजश्रीची शोभा.
स्वराज्यात शिवाजी महाराज साहूकार यांना किती महत्व देत याचा हा उल्लेख.