raigad.wordpress.com
शिवाजी महाराज – आमच्या ह्या प्रदेशात कल्पनेचा घोडा नाचवणे सुद्धा कठीण आहे.
शिवाजी राजांनी औरंगजेबाच्या सरदाराला एक खरमरित पत्र लिहले यात शिवाजी महाराज म्हणतात ” गेली तिन वर्षे बादशाहाचे सरदार आमचा प्रदेश काबिज करण्यासाठी येत आहेत, आमच्या ह्या कठीण प्रदेशात नुस…