radiobelly.org
Golem
Golem. WIP, anterior view, i2. Vashon red clay, 33x12x9 in.