rabotnik.com.mk
Како ќе се прочистува водата во иднина?
Водата е неопходна за животот на човекот. Пристапот до вода е основно право. Дел од целите на ООН за одржлив развој за да се постигне подобра иднина за сите е