quylinhdong.wordpress.com
Tiệm quan tài số 7 – Chương 61
Đây chính là ký ức của Quý Liên, bởi cậu biết cậu không thể nói được nữa, vì vậy liền đem ký ức truyền cho báo đen, cậu muốn để cho người khác biết, cậu không nợ ai. Thẩm Trạch không biết nói cái g…