quantumk.co.uk
کنشگری-کیفیت v کمیت | Quantum K
من مقالات بیش از سال گذشته در مورد فعالیت های نوشته شده و چگونه زمان آن رسیده است که به تغییر تمرکز دور از سفر شفا داخلی ما نسبت به بیان بیرون از انرژی ما است. من پس از آن پیشنهاد راه که در آن ما ممکن