quantumk.co.uk
پله بالا | Quantum K
من به راه اندازی مجدد نوشته های من در ماه مه سال جاری کشیده شد زمانی که من احساس کردند که نقطه اوج جهانی رسیده بود و که ما که به عمل نامیده می شدند. این سوال که ناشی از این است که چه نوع اقدام مورد نی