quantumk.co.uk
نقطه اوج | Quantum K
من نوشتن در ۲۰۱۶ که نظرات به اندازه کافی در جهان وجود دارد پس از آن زمان برای متوقف کردن به اشتراک گذاری هر بیشتر از خود من بود. من به نوشتن دوباره چون من از وقایع اخیر جهانی است که نشان می دهد که ما