psichoeducation.wordpress.com
פקידת סעד ארצית חנה סלוצקי: "משרד הרווחה רודף אחרי פסיכיאטרים מחוזיים על מנת לקבל חוות דעת לאשפוז"
חנה סלוצקי – פקידת סעד ארצית לחוק הנוערבתאריך 21/01/2008 פורסמה הודעה לעיתונות מטעם הועדה לפניות הציבור בנושא אשפוז קטינים בבתי חולים פסיכיאטרייםלהלן ציטוטים מההודעה :מכות, בעיטות, דחיפות, גר…