proktoblog.com
המאגר
כל האנשים המופיעים במאגר הורשעו בבתי המשפט. בתוך כל אחת מהכרטיסיות ניתן למצוא את כל המידע שהיה זמין ברשת באותה עת בה בוצעה הדגימה. בתוך הכרטיסיות ניתן למצוא את שנת הלידה המשוערת, מגורים אחרונים, מה…