proktoblog.com
אברהם מונדרוביץ
שם: אברהם מונדרוביץ שנת לידה: 1947 מגורים אחרונים: ירושלים מהות העבירה: ביצוע מעשי סדום בילדים בני 9-15 בארה"ב גזר דין: (בית המשפט סירב להסגירו לארה"ב) תאריך גזר הדין: ינואר 2010…