projekt-polet.si
Solidarnost je temelj razumevanja
Prvi tede ovembra je tede solidar osti. Povsod po svetu se živi dlje, obe em pa se daljša tudi doba, ki jo preživljamo a delov em mestu. Zato je za podjetja strateško pomemb o, da sistematič o razvijajo i promovirajo medge eracijsko sodelova je v delov ih sredi ah. Žal temu i tako: Sodob e družbe e izkoriščajo dovolj pote ciala vseh ge eracij i e omogočajo, da bi vse ge eracije v celoti i v medseboj em sodelova ju razvile svoje pote ciale. Meha izmi za uči kovit pre os z a ja med ge eracijami so slabo razviti i to pome i izgubo za družbo kot celoto. Stara je še ved o prepogosto dojemamo kot egative proces, je pa zgolj e o obdobje v življe ju človeka s svojimi poseb ostmi. Za starost se je treba pripravljati celo življe je. Prepogosto se spregleda, da so za kakovost o življe je starih ljudi odgovor [...]