projekt-polet.si
Regijski posvet tudi v Mariboru
»Obrat o me torstvo v luči medge eracijskega sodelova ja i stara ja delov e sile« je bila tudi tema regijskega posveta v Mariboru, ki je bil uspeš o izvede 22. ovembra. Predstavlje i so bili primeri dobrih praks, uvod o gradivo pa je pripravila strokov jaki ja dr. Živa Vei gerl Čič i je dostop o a splet i stra i projekta Polet: https://projekt-polet.si/wp-co te t/uploads/2019/11/POLET-gradivo-regijski-posvet-1-MAIL.pdf