projekt-polet.si
Regijski posvet projekta Polet
V petek, 8. ovembra 2019 bo v prostorih Savi jsko-Šaleške gospodarske zbor ice prvi od treh regijskih posvetov a temo »OBRATNO MENTORSTVO V LUČI MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA IN STARANJA DELOVNE SILE«. Doc. dr. Živa Vei gerl Čič je v gradivu za posvet med drugim zapisala: Starejši zaposle i se ved o pogosteje obračajo a svoje mlajše kolege i se od jih učijo, da bi dobili drugač o perspektivo i dragoce vpogled v ove tre de v družbe ih medijih i teh ologiji ter se jih aučili uči kovito uporabljati. Mlajši zaposle i, ki so šele a začetku svojih karier ih poti, imajo pogosto ova z a ja i izkuš je a področju digital e teh ologije ter lahko zagotovijo ove perspektive i ači e dela, ki lahko koristijo starejšim i v podjetju že uveljavlje im kolegom. Seveda se pojavi vpraša je, kako lahko okrepimo digital e vešči e starejših zaposle ih oziroma kako lahko pre esemo a uči kovit ači z a ja mlajših zaposle ih s področja digital [...]