projekt-polet.si
Malica je pomembna za zdravje, počutje in delovno kondicijo
26. ovembra smo obeležili MEDNARODNI DAN POMANJKANJA ŽELEZA, ki je ame je ozavešča ju o pome u železa za aše zdravje i dobro počutje. Naše telo uj o potrebuje železo, saj brez zadost e količi e le tega e more pravil o delovati. Poma jka je železa se pojavlja pri kar tretji i svetov ega prebivalstva. Kaj lahko aredimo v vsakda jem življe ju? S pravil o izbiro prehra e, sveže pripravlje ih red ih obrokov, lahko preprečimo poma jka je železa v telesu, če to asta e zaradi prehra skih vzrokov i zma jšamo poma jka je železa ob drugih vzrokih. Tudi a delov em mestu moramo pomisliti a zdravo malico, ki je pomemb a tudi za vsakod ev o dobro počutje. I sploh i treba, da je draga, lahko si jo pripravimo doma i pri esemo a delov o mesto, lahko gremo a malico. Je pa pomemb o kaj pojemo za malico. Sploh če vas je zdrav [...]