projekt-polet.si
Krajši delovni čas – višja produktivnost.
Izkuš je v tuji i kažejo, da so m ogi delodajalci s skrajša jem delov ega časa (ob ezma jša em plačilu za zaposle e) dosegli še večjo uči kovitost kot z zdajš jim pol im delov im časom. Zaradi ohlaja ja gospodarstva i ma jših aročil, bodo po apovedih ekatera aša podjetja (začas o) skrajšala delov i čas. To je prilož ost, da delodajalci temeljito razmislijo tudi o povezavi delov i čas i starejši zaposle i. V Slove iji amreč starejši delavci predstavljajo vse večji delež zaposle ih i delodajalci morajo delo i delov o okolje prilagoditi jihovim zmož ostim. Ker skrajševa je delov ega časa pome i, da bo za e ako delo a voljo ma j časa, je seveda treba optimizirati delov e procese, odpraviti časov o eproduktiv e prakse i uvesti druge sistemske izboljšave s traj im uči kom, ki omogočajo, da se v ma [...]