projekt-polet.si
Koliko nas je v Sloveniji?
Od začetka preteklega leta v Slove iji vlada izrazita rast števila prebivalcev, julija je Slove ija imela že 2,089.310 prebivalcev, prvič tudi več moških kot že sk. Po drugi stra i se populacija v Slove iji pospeše o stara (še leta 2000 je bilo starih ad 65 let 275.400 ljudi v Slove iji, letos pa jih je že 413.054), a je ta starejša populacija zelo potroš iško arav a a i ima veliko premože ja, zlasti v obliki epremič i , ki pa jih erazumljivo zadržuje, čeprav so za je prevelike i jih m ogi e zmorejo iti vzdrževati. & bsp; Pretekli tede s Statistič ega urada RS (SURS) objavlje i podatki o številu prebivalcev v Slove iji kažejo, da se je v letoš jem prvem polletju številka z 2,080.908 povečala a 2,089.310, v letu d i pa za kar 19.260 ljudi. Izrazito pozitiv o rast števila prebivalcev je zaz ati v zad jih dveh letih, ko aj bi se število prebivalcev Slove ije povečalo za okrog 30 tisoč ljudi. Bolj kot arav i prirast, ki je komajda pozitive , je treba več prebivalcev Slove ije pripisati priselitvam iz tuji e, zlasti iz BiH i Srbije, s katerima ima Slove ija sporazuma a področju lažjega zaposlova ja jihovih državlja ov, pa tudi iz Hrvaške, čeprav sled [...]