projekt-polet.si
Kako oblikovati delovna mesta z manj ergonomskimi tveganji
V okviru projekta »Razvoj celovitega poslov ega modela za delodajalce za aktiv o i zdravo stara je zaposle ih (POLET)« so bila v mesecu septembru orga izira a izobraževa ja s področja ergo omije v Mariboru, Celju i Krškem. Podjetja, ki sodelujejo v projektu se zavedajo tre da vse hitrejšega arašča ja starejših zaposle ih, zato je bil tudi odziv a izobraževa je, ki je potekalo v teh po ovitvah, zelo dober. V m ogih orga izacijah se v okviru priprav strategije za uči kovito upravlja je starejših zaposle ih lotevajo t.i. mehkih pristopov kot pr. motivacijski programi, ve dar dobro zastavlje a strategija posta e real a, v kolikor se podjetja lotijo zelo ko kret ega reševa ja ergo omskih izzivov v delov ih okolij, poseb o, ko gre za starejše zaposle e. Izobraževa ja je vodil dr. Zvo e Bala tič, red i profesor a U iverzi v Mariboru; izobraževa j se je udeležilo skupaj 65 udeleže cev, ki so pridobili pogloblje o z a je s področja ergo omije.