projekt-polet.si
Demografske projekcije in izzivi staranja
Prebivalstvo celot e Evropske u ije se stara. Z izzivi stara ja prebivalstva se srečuje vse več držav ter pravzaprav vsa Evropa. Tudi Slove ija pri tem i izjema, saj se slove sko prebivalstvo pospeše o stara, aglo pa se povečuje tudi povpreč a starost zaposle ih. Leta 2018 je bila e a peti a (19 %) evropskega prebivalstva starejša od 65 let. Po projekcijah bo do leta 2080 skoraj dvakrat toliko ljudi starih 65 let i več, kot jih je da es i predstavljali bodo e o tretji o evropske populacije. Do leta 2080 bo 12,3 % ljudi v Evropski u iji starih 80 let i več, leta 2014 jih je bilo 5,1 %. Projekcije kažejo da je ajhitreje rastoči del populacije Evropske u ije starost a skupi a ad 80 let. Tako se z izzivi stara ja prebivalstva srečuje vse več držav ter pravzaprav vsa Evropa. Slove ija bo imela do leta 2020 20,6 % prebivalcev starih ad 65 let, do leta 2050 pa se bo ta delež z at o povečal, i sicer do 30 %. V Slove iji imamo podpovpreč o število zaposle ih mladih do 25. leta i starejših od 55. let, ter adpovpreč o starih med 26 i 54 let. Slika slove ske zaposle e populacije tako odstopa od evropskega povprečja i pome i zelo slabo prog oza za prihod ost ašega gospodarstva. Demografske spremembe ter stara je prebivalstva i posledič [...]