projekt-polet.si
Celje: obvladovanje bolniške odsotnosti
V okviru Poletovih izobraževa j bo v četrtek, 30. ja uarja 2020 ob 9. uri v Celju, v dvora i RGZC Regio al e gospodarske zbor ice Celje, 2. adstropje, Ljublja ska cesta 14, Celje, izobraževa ja s področja obvladova ja bol iške odsot osti. Izobraževa je bo potekalo v obliki i teraktiv e delav ice, a kateri bomo obrav avali ajpogostejše situacije i pokazali, kako zavzeti aktiv o vlogo, kadar se odsot ost z dela povzp e preko razum ih meja. Odsot ost z dela sta e veliko, velikokrat je seveda upraviče o, hkrati pa vsi vemo, da iso vsi razlogi utemelje i ali res ič o zdravstve i. Zato bodo cilji delav ice usmerje i a asled ja področja: izboljša je vpogleda v širše vidike problematike z bol iškimi odsot ostmi, spoz ava je vzrokov za odsot ost z dela, kadar ta i posledica bolez i ali poškodbe, [...]