projekt-polet.si
Ali smo pri 65 sploh stari?
Starost 65 let je da es bolj podob a starosti 55 let pred 30 leti. Kar so dobre ovice za družbo pa so slabe za pokoj i ske sisteme. Podaljša je življe jske dobe je ede od ajvečjih dosežkov sodob e družbe v zad jih sto letih i a to pogosto pozabimo. Za jav e pokoj i ske sklade, ki so veči oma zas ova i a starem prispev em oziroma »pay-as-you-go« sistemu, pa to pome i izziv. Kdaj smo stari oziroma kdaj as družba uvršča med stare, je ta hip zelo odprto vpraša je. Sploš i sta dard za starejšega prebivalca aj bi bila starost 65 let ali več, ampak če pogledamo podatke o pričakova i življe jski dobi po državah, je ta meja lahko uporablje a le za razvite države. Statistič i urad RS ob tem ugotavlja, da so ge eracije, da es stare od 65 do 74 let, po svojem življe jskem ciklu veliko bolj podob e ekda jim v povpreč­ju 10 let mlajšim prebivalcem kot pa starim med 75 i 84 let. Po zad jih podatkih ameriškega US Ce sus bureauja je pričakova a življe jska doba ob rojstvu za moškega v Afga ista u le 49,5 leta, pričakova a življe jska doba za moškega, starega 65 let, pa 11 let. Pravo [...]