projekt-polet.si
Absentizem
Abse tizem Abse tizma pome i izosta ek ali odsot ost, običaj o ga vežemo a delov o mesto. Gre za izosta ke, zamude, izhode, odsot ost z dela a delu, katerih posledice čutimo vsi: družba kot celota, podjetja i tudi posamez iki. Seveda je oblik abse tizma več, običaj o pa imamo v mislih zdravstve i abse tizem, torej začas o zadrža ost od dela iz zdravstve ih razlogov bolj z a o kot »bol iški stalež« ali »bol iško«. Vzrok so lahko bolez i, poškodbe ali ega druži skega čla a, pri čemer aj bi ezmož ost za delo (ali zma jša a delov a sposob ost) trajala omeje čas. Zdravstve i abse tizem je pravica zaposle ih, hkrati pa predstavlja tudi e ega od egativ ih kazal ikov zdravstve ega sta ja zaposle ih. Pravico do odsot osti od dela z [...]