prabuwin.wordpress.com
நீ இருப்பது தெரியவில்லை
தேவலோகத்தில் சுயம்வரம் அரசன் முன்னிலையில் தேவலோக அழகிகள்! வரிசையிலே பார்வையாளராய் நீ! பாவம் அரசன் நீ இருப்பது தெரியவில்லை அவனுக்கு!…