prabuwin.wordpress.com
இலங்கையின் முதல் தர தமிழ் தேசிய சஞ்சிகை “இருக்கிறம்”
இலங்கையில் பல தமிழ் சஞ்சிகைகள் வெளிவருகின்றன. இருக்கிறம், புதுயுகம், கலைக்கேசரி, சுகநலம் என்பன அவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க சிலவாகும். இன்று எல்லோருடைய கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ள ஒரே சஞ்சிகை இருக்கிறம் …