prabuwin.wordpress.com
இலங்கையில் தமிழ் தொலைக்காட்சிகள்
இலங்கையில் தமிழ் தொலைக்காட்சிகள் பற்றிய ஒரு பார்வை இலங்கையில் 5 தமிழ் தொலைக்காட்சிகள் இயங்குகின்றன. இவற்றின் பெயர்கள் பின்வருமாறு. 1.வசந்தம் தொலைக்காட்சி 2.சக்தி தொலைக்காட்சி 3.நேத்ரா தொலைக்காட்ச…