ppmiriyadh.com
Yaum ‘Ilmy (Pembahasan Kitab Qawaid Fiqhiyah)
Ppmiriyadh.com – PPMI Riyadh bekerja sama dengan Markaz inayah mempersembahkan, “Pembahasan kitab Qawaid Fiqhiyah (Syekh As Sa’dy)”. Insya Allah, Pemateri : Ust. Ikhsan Jawa…