pparihar.com
Universe and You, all one
तत् त्वम् असि or तत्त्वमसि – Chandogya Upanishad 6.8.7. . In Avadhuta Gita, it is written: (Chapter 1 / Verse 25) “तत्त्वमस- यादिवाक्य- न स्वात्मा हि प्रतिपादित। नेति नेति श्रुतिर्ब्- र…