pourluietelle.com
#RevealOttawa: Meet Izzy Benmbarek of Wandure | POUR LUI ET ELLE
For the third day of Reveal Ottawa, Izzy Benmbarek joins us on our set to showcase his minimal style in Mario Uomo.