poshtiban.com
رایانش ابری به زبان ساده - پشتیبان | Poshtiban ذخیره‌ساز ابری پشتیبان
رایانش ابری مجموعه ای از تکنولوژی های مختلف است. شاید به عنوان کاربر نیازی نداشته باشد بدانید چطورکار می کند ولی دانستن آن اطمینان شما را کامل می‌کند