porbazdidtarinha.ir
۴۴ ژن دخیل در بروز افسردگی
مطالعه‌ی پیشگامانه‌ی جدید‌ی که تجزیه و تحلیل داده‌های ژنتیکی هزاران نفر از شرکت کنندگان را انجام داد، 44 ناحیه‌ی ژنتیکی مرتبط با بروز افسردگی را شناسایی کرده است. این شناسایی ممکن است به اجرای درمان بهبود یافته برای چنین وضعیتی کمک کننده باشد.