porbazdidtarinha.ir
سیستم آموزشی مدرن برای تربیت کارکنانی مطیع و سربراه طراحی شده بود!
سیستم آموزشی به شکلی که ما می‌َشناسیم قدمت 200 ساله دارد. قبل از آن، اغلب تحصیلات رسمی مخصوص اشرافیان بود. اما صنعتی شدن روش کار ما را تغییر داد؛ موجب ایجاد نیاز به تحصیلات دانشگاهی شد.