porbazdidtarinha.ir
چرا بعضی کودکان بی‌دلیل دروغ می‌گویند؟
بهترین کاری که والدین می توانند در این راستا انجام دهند اینست که بفهمند چرا کودک دروغ می‌گوید؟ آیا او سعی دارد از تنبیه بگریزد؟ آیا سعی دارد چیزی را بدست آورد؟ آیا او آنقدر فهمیده شده که بداند دروغ گفتن کار خطایی است؟