porbazdidtarinha.ir
آیا والدین باید نگران دوست خیالی فرزندشان باشند؟!
بعضی کودکان از دوست خیالی به منظور انطباق یافتن با تغییرات زندگی یا کسب یک مهارت تازه کمک می‌گیرند و بعضی‌های دیگر فقط بخاطر “جالب بودن یک دوست خیالی ” آن را در ذهنشان می‌آفرینند.