porbazdidtarinha.ir
یک اشتباه رایج در مصاحبه استخدامی
اگر یکی از ویژگی های شما پایینتر از بقیه است نگفتن آن بهتر از گفتنش است زیرا ویژگی‌های معمولی وقتی در کنار ویژگی‌های خوبتان ذکر شود، ارزش آنها را نیز پایین می‌آورد.