porbazdidtarinha.ir
نارضایتی شغلی: از شغلم متنفرم، چه باید بکنم؟
سوال اینجاست که اگر از کارمان خوشنود نباشیم و از طرفی نتوانیم از آن استعفا بدهیم چه باید بکنیم؟ ابتدا اجازه دهید این نکته را بگویم که شما تنها کسی نیستید که از این مسئله ناراحت است؛ همکاران، خانواده و دوستان شما نیز از این وضعیت شما در رنجند و دوست دارن