porbazdidtarinha.ir
۱۰ فایده علمی حجاب زنان
حجاب در زبان عربی به معنی “‌پوشش‌”‌ است؛ زنان مسلمان باید موها و گردن‌شان را بپوشانند.